Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores huse Specialbørnehaven Karlebo

Specialbørnehaven Karlebo

Specialbørnehaven Karlebo er en §82 institution, der er målrettet børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for særlig støtte. Vi bor i Karlebo i landlige omgivelser. Vi har en dejlig stor have rundt om hele huset, som børnene nyder hver dag. Dens størrelse og indretning giver mulighed for mange gode fysiske og sansemæssige udfoldelser. Børnene kan her følge årstidernes skiften, opleve de forskellig artede dufte og lyde. Indenfor har vi tre stuer med 5 børn på hver. Stuerne er indrettet efter børnenes aktuelle behov og ændres løbende. Vi har to sanserum, hvor sanserne kan stimuleres enkeltvis inspireret af snoezelteorien. Vi har et motorikrum med plads til leg og grov motoriske aktiviteter.

Vi har plads til max 15 børn.

I Specialbørnehaven Karlebo arbejder vi med børnene i små miljøer. Vi har fokus på udvikling, trivsel, pleje og omsorg. Vi har gode muligheder for at skærme sansesarte børn.

Vi arbejder med særligt fokus på børnenes individuelle udvikling, tager højde for eventuel sansesarthed, og stimulerer dem målrettet. Vi lægger vægt på, at børnene får fælles oplevelser og får mulighed for fællesskabsfølelse, men på det niveau der giver mening for det enkelte barn. Vi har speciallegetøj og hjælpemidler, der muliggør leg og aktiviteter for alle børn på forskellige udviklingsniveauer. Vi arbejder med gentagelser, forudsigelighed og ro, da det giver tryghed og genkendelse for barnet. 
Dette danner rammen for indlæringen og udviklingen.

Vi har til formål, i samarbejde med forældrene, at give barnet omsorg og støtte samt tilegnelse og udvikling af færdigheder, under hensyntagen til barnets varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne.

 
Forskelligt funktionsniveau

Vi modtager børn med fysisk og psykisk handicap. Funktionsniveauet er meget forskelligt.

Vi modtager bl.a. børn med:
- generelle indlæringsproblemer- forskellige kromosomanomalier og syndromer- cerebral parese- epilepsi
- progredierende hjernelidelser- rygmarvsbrok- mave- eller næsesonder- spiseforstyrrelser- for tidlig fødte
- nedsat immunforsvar- Autismespekterforstyrrelser – adhd og flere.                                                                                                                                      

Lerbakkevej 3, 
2980 Kokkedal

Leder Jeanette Ørskov Long
jelo@fredensborg.dk

Tlf. 23 10 46 48

Børnehave tlf. 41 95 45 33
Bilcentralen tlf. 20 16 01 23 

Mandag - torsdag  kl. 7.00-16.30

Fredag kl. 7.00-15.30

                                                                                                                           

Tilrettelæggelse af aktiviteter
Overordnet arbejder institutionen ud fra årligt fastsatte fokuspunkter.
På stuerne tilrettelægges, hvilke aktiviteter, der skal prioriteres i den kommende periode. Tilrettelæggelsen finder altid sted med hensyntagen til det enkelte barns behov og fremtidige målsætninger, som aftales tværfagligt og med forældrene.

Aktiviteter
I specialbørnehaven bestræber vi os på at lege og lave aktiviteter som i enhver anden vuggestue og børnehave. Hver stue har et fast uge-program bestående af tilbagevendende aktiviteter og lege. Hver formiddag har et forskelligt indhold, som tilgodeser hvert enkelt barn i gruppen.                                              

Vi planlægger hverdagens pædagogiske indhold/ struktur/ugeplan ud fra de fokusområder der er indskrevet i børnenes handleplaner (ICF). Herunder også forskellige kreative aktiviteter. Ved Højtider har vi ofte fælles planlagte aktiviteter i grupper på tværs af stuerne. (Jul, Fastelavn, Påske, Halloween) Fællesaktiviteter og deltagelse er afhængige af den aktuelle børnegruppe og deres aktuelle udviklingsniveau og ændrer sig derfor løbende. Det kan f.eks. være talegrupper eller motorikgrupper.

Vi arbejder i hverdagen med at understøtte børnenes kommunikation og samspil, samt støtter op om legerelationer: De fleste børn udvikles og lærer sig selv og andre at kende, gennem samspil, leg og forhandling med andre børn og voksne. Alle børnene hos os har forskellige udfordringer med f.eks. sprog, kommunikation og forståelsen for hvad der skal til, for at få det gode samspil til at fungerer. Det er derfor en STOR del af arbejdet, at støtte børnene i at lære at etablere kontakt, dele, forhandle og lege, eller at ”sige fra” og trække sig, når kontakten bliver for svær og overvældende. Vi bruger tid i hverdagen og på møder, på at diskutere, reflektere og forstå barnets intentioner og konflikter, for derved at støtte bedst muligt op om barnet i situationen. Vi samarbejder tværfagligt i hverdagen med vores Logopæd, Fysioterapeut, ergoterapeut så vi dermed kommer hele vejen rundt om det enkelte barn. De deltager også i møder omkring børnene, samt vejleder os og forældrene.  

Kommunikation og teknologiske hjælpemidler
Kommunikation i mødet med det enkelte barn i hverdagen, er meget afgørende for at etablere en god relation til barnet, hvor barnet føler sig tryg, set og understøttet i sit udtryk og forsøg på kommunikation og samspil.
Vores redskaber i dette arbejde er blandt andet: Viden om samspil og udvikling, opmærksomhed, nærvær, herunder eksempelvis: Tegn til tale, konkreter, billeder/symboler og øjenudpegning.

Derudover benytter vi IKT (Information, kommunikation og teknologi) Viden om totalkommunikation, ask. Det kan være 01-kontakter, IPads, computere og talemaskiner. Valg af relevante understøttende tiltag aftales individuelt med forældre, logopæd og evt. synskonsulent.

 

 

Det er væsentligt for os at understrege, at det pædagogiske arbejde foregår i samråd med jer. I er altid meget velkomne til at komme og deltage i børnehavens dagligdag, både på kort besøg eller for at være med en formiddag. I er også meget velkomne til at deltage, når vi tager på fælles ture og hvis stuerne tager af sted enkeltvis.

Til vores status/revisitationsmøder der afholdes to gange om året, skriver vi en ICF-rapport (International Classification of Functioning, Disabillity) Rapporten indeholder pædagogernes, samt andre fagpersoner som Fysioterapeut, ergoterapeut og forældrenes samlede beskrivelse af hvilke ressourcer og begrænsninger barnet har, samt indsats og udviklingsmål for barnet.

AULA anvendes i dagligdagen som gensidig information og dokumentation mellem os og hjemmet. Her skriver vi hver dag om, hvad barnet har oplevet og vi lægger de fleste dage også billeder eller små videoklip ind, som giver forældrene et bedre indblik i barnets hverdag i børnehaven. På denne måde støttes barnet også i selv at fortælle om sine oplevelser. Forældrene opfordres også til at skrive i aula dagligt. På den måde gives vigtige informationer om barnet nemt videre.

Hvis I har behov for at tale med pædagogen, fysioterapeuten, logopæd eller børnehavens daglige leder, er der altid mulighed for at ringe og aftale et tidspunkt, hvor vi i fred og ro kan drøfte de ting I har på hjertet.

Vi har en fast procedure omkring modtagelse af nye børn og forældre. Vi vægter en tryg overgang og har fokus på, at starten i Karlebo skal være så god som mulig, både for barnet og i lige så høj grad for forældrene.
Vi besøger barnet i sin nuværende institution, hvor vi får en overlevering fra forældre og pædagoger, så vi kan tage bedst mulig hånd om barnets behov ved opstarten. Vi afholder en opfølgende samtale i Karlebo, hvor vi forventningsafstemmer omkring det daglige og fremtidige samarbejde. Personalet præsenterer en overordnet plan for forældrene omkring opstarten som f.eks indeholder, hvem som tager imod barnet om morgenen det første stykke tid og i modtager en velkomstmappe, som vi gennemgår sammen.

Børnehusene Fredensborg

Lystholm 8
3480 Fredensborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: